PAKIET BIZNES PARTNER  


Skład pakietu BIZNES PARTNER

Pakiet BIZNES PARTNER stanowią m.in:
 1. rachunek BIZNES PARTNER,
 2. dopuszczalne saldo debetowe,
 3. kredyty:
  • odnawialny w rachunku BIZNES PARTNER,
  • kredyty w rachunku kredytowym
  • obrotowy i inwestycyjny,
  • kredyt AUTO PARTNER ˇ pożyczka,
 4. karta bankowa PKO Biznes Partner,
 5. lokaty terminowe.
Przeznaczenie rachunku BIZNES PARTNER

Rachunek BIZNES PARTNER służy do przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową. Ponadto rachunek umożliwia:
 • realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty,
 • składanie zleceń telefonicznych,
 • przekazywanie informacji o stanie środków na rachunku poprzez Informację SMS
 • dokonywanie blokad rachunku,
 • składanie ustnych dyspozycji wpłaty i wypłaty,
 • korzystanie z funkcji depozytowej karty PKO Biznes Partner.
PKO BP w powiązaniu z rachunkiem BIZNES PARTNER prowadzi rachunki lokat terminowych, umożliwia zaciąganie kredytów w walutach wymienialnych oraz korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przedsiębiorcom.

Posiadacze rachunku BIZNES PARTNER

PKO Bank Polski otwiera i prowadzi rachunki bieżące typu PARTNER małym i średnim przedsiębiorstwom osiągającym roczny przychód netto ze sprzedaży lub roczny budżet za ostatni rok kalendarzowy poniżej 5.000.000 zł.

Rachunek BIZNES PARTNER jest przeznaczony dla:
 • przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej,
 • osób fizycznych wykonujących wolny zawód,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - o ile posiadają zdolność prawną;
 • organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych itp.
Otwarcie rachunku

W celu otwarcia rachunku BIZNES PARTNER należy złożyć w oddziale PKO BP:
 • pisemny wniosek o otwarcie rachunku,
 • dokumenty określające status prawny podmiotu gospodarczego,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
 • kartę wzorów podpisów (zawierającą nazwiska i wzory podpisów osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem),
 • inne dokumenty wymagane przez PKO BP.
Minimalna wymagana kwota pierwszej wpłaty na rachunek wynosi 400 zł. Istnieje możliwość przekształcenia dotychczas posiadanego w PKO BP rachunku bieżącego w rachunek BIZNES PARTNER.
Okres posiadania w PKO BP lub innym banku rachunku bieżącego może zostać zaliczony zostanie do okresu posiadania nowootwartego rachunku BIZNES PARTNER, co jest istotne w przypadku chęci skorzystania z kredytu w rachunku BIZNES PARTNER lub pożyczki.
Istnieje możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy rachunku BIZNES PARTNER.

Dopuszczalne saldo debetowe

Dopuszczalne saldo debetowe jest elastycznym instrumentem dostępu do środków pieniężnych. Posiadacz rachunku BIZNES PARTNER uzyskuje możliwość korzystania z dopuszczalnego salda debetowego po:
 • złożeniu w oddziale prowadzącym rachunek pisemnego oświadczenia woli o korzystaniu z dopuszczalnego salda debetowego,
 • podpisaniu umowy rachunku BIZNES PARTNER lub aneksu do umowy prowadzenia rachunku BIZNES PARTNER, w którym została określona wysokość limitu dopuszczalnego salda debetowego,
 • wpływie na rachunek środków pieniężnych w wysokości nie niższej niż 400 zł. oraz dostarczeniu, na prośbę oddziału PKO BP, aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z regulowaniem zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Korzystanie z dopuszczalnego salda debetowego wyklucza możliwość jednoczesnego korzystania z kredytu odnawialnego w rachunku BIZNES PARTNER.
Maksymalna wysokość dopuszczalnego salda debetowego wynosi:
 • dla rachunków nowo otwieranych i rachunków funkcjonujących krócej niż 3 miesiące 1 000 zł
 • dla rachunków funkcjonujących co najmniej 3 miesiące: 20% średniomiesięcznych wpływów na rachunek z co najmniej ostatnich 3 miesięcy, ale nie więcej niż 20.000 zł
Dopuszczalne saldo debetowe należy wyrównać w terminie 30 dni od dnia jego powstania. Po trzech miesiącach posiadania rachunku BIZNES PARTNER klient ma prawo do wystąpienia z wnioskiem podwyższenie kwoty limitu dopuszczalnego salda debetowego.
Kwota dopuszczalnego salda debetowego ustalana jest wówczas indywidualnie i jest uzależniona od wysokości wpływów na rachunek oraz od udokumentowanego poziomu rocznych przychodów ze sprzedaży osiąganych przez posiadacza rachunku BIZNES PARTNER.

Lokaty terminowe

Rachunki lokat terminowych prowadzone są na zasadach ogólnie obowiązujących w PKO BP.

Karty bankowe i czeki

Posiadacz rachunku BIZNES PARTNER ma możliwość otrzymania następujących kart bankowych:
 1. karty PKO Biznes Partner
 2. karty PKO MasterCard Business:
  • Złotej Karty PKO MasterCard Business
  • Srebrnej Karty PKO MasterCard Business
Po pierwszym wpływie środków pieniężnych na rachunek BIZNES PARTNER może otrzymać kartę bankową PKO Biznes Partner. Po upływie 3 miesięcy od otwarcia rachunku, posiadacz konta może wystąpić o zwiększenie liczby wydanych kart bankowych.
Karta PKO Biznes Partner umożliwia dokonywanie płatności za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem akceptacji Maestro - w kraju i za granicą oraz pobieranie gotówki w placówkach banku i bankomatach oznaczonych znakiem akceptacji Maestro.
Maksymalny dzienny limit dla transakcji płatniczych wynosi 10 000 zł. a dla wypłaty gotówki 4 000 zł. Przy czym maksymalny miesięczny limit również wynosi 10 000 zł.Na wniosek klienta, po wpływie środków na rachunek BIZNES PARTNER, oddział PKO BP wydaje również blankiety czekowe.

Oprocentowanie rachunku

Środki pieniężne na rachunku BIZNES PARTNER są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej obliczanej jako iloczyn maksymalnej stopy procentowej określonej w uchwale Zarządu PKO BP dla środków pieniężnych na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych płatnych na żądanie i określonego współczynnika.

Prowizje i opłaty

Za czynności związane z obsługą rachunku BIZNES PARTNER, PKO BP pobiera prowizje i opłaty określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO BP

Kredyt odnawialny w rachunku BIZNES PARTNER

Na wniosek posiadacza rachunku oddział PKO BP prowadzący rachunek może udzielić kredytu odnawialnego w rachunku BIZNES PARTNER.
Kredyt jest udzielany na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej lub zarobkowej. Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie rachunku BIZNES PARTNER w PKO BP przez okres co najmniej 3 miesięcy i wykazanie się zdolnością kredytową.
Kredyt w rachunku BIZNES PARTNER jest kredytem odnawialnym co oznacza , że jego spłata w całości lub w części powoduje, że odnawia się on do wysokości określonej w umowie kredytu i może być wielokrotnie wykorzystywany w całości lub w częściach w terminie do 12 miesięcy.
Zadłużenie z tytułu innych kredytów i pożyczek udzielonych przez PKO BP lub inne banki nie wyklucza możliwości udzielenia kredytu w rachunku BIZNES PARTNER. Wysokość kwoty kredytu w rachunku BIZNES PARTNER jest ustalana indywidualnie i uzależniona jest m.in. od wysokości wpływów na ten rachunek.
Maksymalna wysokość kredytu wynosi:
 • dla podmiotów o rocznych przychodach do 80 000 zł - średnie miesięczne wpływy na rachunek z co najmniej ostatnich trzech miesięcy, jednak nie więcej niż 25 000 zł
 • dla podmiotów o rocznych przychodach powyżej 80 000 zł do 400 000 zł - średnie miesięczne wpływy na rachunek z co najmniej ostatnich trzech miesięcy, jednak nie więcej niż 75 000 zł
 • dla podmiotów o rocznych przychodach powyżej 400 000 zł do 800 000 EUR - średnie miesięczne wpływy na rachunek z co najmniej ostatnich trzech miesięcy, jednak nie więcej niż 300 000 zł
Pożyczka

Na wniosek klienta, który posiada rachunek BIZNES PARTNER od co najmniej 3 miesięcy, oddział PKO BP może udzielić pożyczki. Pożyczka wykorzystywana jest jednorazowo w terminie określonym w umowie, w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w zależności od dyspozycji pożyczkobiorcy.
Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 6 miesięcy. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi:
 • dla podmiotów o rocznych przychodach do 80 000 zł nie więcej niż 15 000 zł
 • dla podmiotów o rocznych przychodach powyżej 80 000 zł do 400 000 zł nie więcej niż 50 000 zł
 • dla podmiotów o rocznych przychodach powyżej 400 000 zł do 800 000 EUR, nie więcej niż 100 000 zł
Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy udzielany jest na finansowanie określonych celów, wynikających z bieżących zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zarobkowej oraz innych zobowiązań, np. z tytułu otwarcia akredytywy dokumentowej.
Kredyt obrotowy może być udzielony:
 • w transzach określających terminy i kwoty wykorzystania kredytu,
 • w linii kredytowej - bez określenia w umowie kredytu terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym może mieć charakter kredytu:
 • odnawialnego - co oznacza, że może być wielokrotnie wykorzystywany, a jego spłata w całości lub w części powoduje, że odnawia się on w granicach określonych w umowie kredytu,
 • nieodnawialnego - co oznacza, że może być wykorzystywany jednorazowo lub w transzach, lecz jego spłata w całości lub w części nie powoduje jego odnowienia.

Kredyt obrotowy może być udzielony na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, z tym że w przypadku:
 • kredytów udzielonych w linii kredytowej - okres kredytowania nie może być dłuższy niż 12 miesięcy,
 • kredytów z jednorazową spłatą kredytu i odsetek - okres kredytowania nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

Na pisemny wniosek kredytobiorcy PKO BP może, w drodze zawarcia aneksu, przedłużać termin obowiązywania umowy odnawialnego kredytu obrotowego na kolejne okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, lub zarobkową. Kredyt inwestycyjny może być udzielony na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy, a w przypadku kredytów z jednorazową spłatą odsetek i kredytu - na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Okres wykorzystania kredytu inwestycyjnego nie może być dłuższy niż termin zakończenia i rozliczenia inwestycji.

     
  Promocje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Karty płatnicze
  Karty kredytowe
  Kredyty konsumpcyjne
i inwestycyjne
  Kredyty mieszkaniowe
  Lokaty
  Inne

  Zobacz również
 
 
Dlaczego PKO BP
Opłaty i prowizje
Oprocentowanie
Placówki i bankomaty
Kursy walut
KontaktAutorzy: HYPERmedia